Dziś jest: poniedziałek, 22-04-2019

Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji
Kontakt Mapa serwisu Galeria zdjęć BIP
Siedziba spółki

 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Uchwała Nr XLIX/365/06

Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 18 października 2006 r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

      Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu          w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. Nr 72 poz.747, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1087), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

§ 1.

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchołazy, zwany dalej Regulaminem, dotyczący usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę       oraz usług zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez „Wodociągi” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Przedsiębiorstwem.

§ 2.

1. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia ustawa należy przez
     to  rozumieć ustawę 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
     w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747
     z późn. zm.).
2.Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   1) instalacja wodociągowa - system zapewniający rozprowadzenie wody 
       do poszczególnych 
odbiorników na terenie
   
 2) instalacja kanalizacyjna - system zapewniający zebranie
          i odprowadzenie do kanalizacji 
zewnętrznej ścieków powstających
          na terenie budynku,
  
  3) zawór główny - zawór usytuowany bezpośrednio za wodomierzem 
         głównym, będący 
 granicą własności sieci wodociągowej,
    
4) podlicznik - wodomierz zainstalowany na sieci wewnętrznej odbiorcy
          głównego
 za wodomierzem głównym, stanowiący element sposobu
          rozliczeń wewnętrznych zużycia 
wody w trybie podzielnika kosztów.
3. Pojęcia inne od zdefiniowanych w ust. 2 pkt 1- 4 Regulaminu zgodne
     są z definicjami
awartymi w ustawie.

§ 3.

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielone decyzją Zarządu Miejskiego
w Głuchołazach z dnia 29 kwietnia 2002 r. znak IRG-III-7626-1/02.

Rozdział II 
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania.
 

§ 4

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić następujący minimalny 
     poziom świadczonych 
usług:
 
  1) minimalne ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku 
         przed  każdym punktem 
czerpalnym wody nie może być mniejsze
         niż 0,05 MPa,
   
2) maksymalne ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku
         przed każdym punktem
czerpalnym wody nie może być wyższe
         niż 0,6 MPa,
    
3) woda dostarczana do spożycia przez ludzi musi być bezpieczna
        dla   zdrowia i nie może
zawierać substancji stanowiących zagrożenia
        dla zdrowia ludności,
   
4) spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody,
        w przypadku
wystąpienia jej niedoboru. Dziennik Urzędowy
        Województwa Opolskiego Nr 80 - 4974 - 
poz. 2406.
2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić obsługę techniczno-
     eksploatacyjną przyłącza na
warunkach określonych w umowie.
3. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub
     kanalizacyjnego, będącego 
w posiadaniu Odbiorcy,
     powstaniezagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług
świadczonych
    przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia
przyczyn zagrożeń.

4.W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia.

§ 5.

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Burmistrza Głuchołaz o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozdział III 
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami Usług 

§ 6.

1. Podpisanie umowy z Odbiorcą następuje po uprzednim złożeniu przez  
    
niego pisemnego wniosku o zawarcie umowy oraz dokumentów
     niezbędnych do jej zawarcia.
2. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami
    nie mogą ograniczać
praw i obowiązków stron, wynikających
    z przepisów  ustawy, przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie  
   ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek
     o zawarcie umowy w terminie
określonym w warunkach technicznych 
     przyłączenia, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi,
bez konieczności 
     zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie
     po jej  
wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym
     odcięciu dostawy wody lub
zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego,
     następuje po złożeniu przez Odbiorcę
wniosku o zawarcie umowy.
4. Przedsiębiorstwo w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku,
     przedkłada Odbiorcy do
podpisu projekt umowy.
5. Postanowienia ust. 3 i 4 mają odpowiednie zastosowanie również
    w przypadku składania przez
właściciela/zarządcę budynku  
    wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami
korzystającymi
    z lokali.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać w szczególności:
    1) wskazanie osoby lub osób korzystających z lokali , określenie tytułu
         prawnego
do zajmowanego lokalu oraz pisemną zgodę osoby lub
         osób na zawarcie umowy,
    2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających
        z lokali o zasadach 
 rozliczania różnic wskazań między wodomierzem
        głównym a sumą wskazań wodomierzy
zainstalowanych przy
        punktach czerpalnych wody oraz o obowiązku ponoszenia
        na rzecz 
Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat wynikających z taryf
        za dokonywane przez  
Przedsiębiorstwo rozliczenie,
   
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku
         wielolokalowym za
wodomierzem głównym wraz z określeniem
         lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
7. Integralną częścią umów z dostawcami ścieków wprowadzającymi
     ścieki przemysłowe
są umowy dotyczące dopuszczalnych warunków
     i stężeń zanieczyszczeń, jakim powinny   
odpowiadać ścieki
     wprowadzone do sieci kanalizacyjnej.

§ 7.

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu
     czasu, na jaki została 
zawarta.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron,
     z zachowaniem okresu   
wypowiedzenia przewidzianego w umowie
    i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od
umowy.
4. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje
     poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia woli w siedzibie
     Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego
oświadczenia listem
     poleconym.
5. Umowa wygasa w przypadku:
    1) śmierci Odbiorcy będącego osoba fizyczną,
    
2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
    
3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji
          lub likwidacyjnego strony  
będącej przedsiębiorcą,
    
 4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie
         
działalności.
6. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku 
    wielolokalowym wygasa poza 
przyczynami, wskazanymi w ust. 5, również
    w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez
Przedsiębiorstwo
    z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.
7. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez
   Przedsiębiorstwo
środków technicznych uniemożliwiających dalsze 
   korzystanie z usług.
 

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 8.

1. Strony określają w umowie okres rozliczeniowy oraz
 
  skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania
     opłat.
2. Mogą obowiązywać różne okresy obrachunkowe.
3. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone
    przez Przedsiębiorstwe
jest faktura.
4. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami 
    są również  osoby korzystające 
z poszczególnych lokali,
    Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy
lub właściciela
    takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
5. Przedsiębiorstwo wystawia fakturę nie później niż 7 dni od daty 
    dokonania odczytu.
W sytuacji kiedy ilość świadczonych usług jest
    ustalana na innej podstawie, niż wskazania
wodomierza lub urządzenia
    pomiarowego, Przedsiębiorstwo wystawia fakturę nie później
niż 7 dni
    od końca okresu obrachunkowego.
6. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy.
7. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających
    z nowej, prawidłowo
podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie
    wymaga odrębnego informowania Odbiorców
o jej wysokości.
8. Przedsiębiorstwo udostępnia informacje o aktualnie obowiązującej
     taryfie lub jej wyciąg
zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla
     Odbiorcy.
 

                                                                 
§ 9.

Wznowienie dostawy wody i/lub odbioru ścieków, w przypadku odcięcia dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych spowodowanego zaleganiem z uiszczeniem opłat za dwa pełnw
okresy obrachunkowe następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę uiszczenia należnych kwot .

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci 

§ 10.

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci 
    wodociągowej lub kanalizacyjnej
składa Przedsiębiorstwu pisemny
    wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia.
    Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 80 - 4975 - poz. 2406
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:
   
1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
    
2) adres podłączanej nieruchomości,
    
3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
     
4) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,
     
5) datę i podpis wnioskodawcy.

                                                               § 11.

Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,  
    
której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości
     o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jej statusu
prawnego
     w stosunku do nieruchomości,
2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości
    względem istniejących
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz
    innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

                                                              § 12.

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je  
    wnioskodawcy w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia
    wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do
sieci następuje
    na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza
    Przedsiębiorstwo.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
  
 1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
        do instalacji 
wnioskodawcy,
    2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
    3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca
        zainstalowania urządzenia 
 pomiarowego liczącego
        ilość 
odprowadzanych ścieków,
    4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
    5) termin ważności warunków przyłączenia.

                                                              § 13.

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić
    po  spełnieniu warunków 
przyłączenia, o których mowa w §12,
    a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie
do sieci, po spełnieniu 
    warunków w niej określonych.
2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach
     związanych z budową
sieci lub ich finansowaniem przez składającego
     wniosek o przyłączenie. Umowa
o przyłączenie powinna
     w szczególności określać koszty związane z realizacją 
     takiego 
przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz
     z wymaganą dokumentacją.

§ 14.

1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowią  
     podstawę do rozpoczęcia
realizacji prac projektowych oraz budowlano -
     montażowych.
2. Określone w warunkach, względnie w umowie o przyłączenie, próby
     i odbiory
 przeprowadzane przy udziale upoważnionych
     przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez
    strony  
w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

                                                               § 15.

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu
   odbioru technicznego    
według zasad, określonych w warunkach
    przyłączenia, względnie umowie o przyłączenie.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
   1) datę odbioru,
   2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza
        (rodzaju: wodociągowe, 
kanalizacyjne), średnicy, materiałów i
        długości,
   
3) rodzaj odprowadzanych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego,
 
  4) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
 
   5) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
 
   6) podpisy członków komisji.
3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania
    podłączenia i jego 
podpisanie przez strony upoważnia wnioskodawcę
    do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie
umowy.
4. Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie
    ścieków
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub
    w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.

Rozdział V 
Możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

 § 16.

Każdy Odbiorca oraz osoby zamierzające podłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
1) w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, który udostępnia do wglądu:
    a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
         przestrzennego gminy,
    b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
    c) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
2) w Przedsiębiorstwie do wglądu:
 
   a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
          urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
    b) plany inwestycyjne,
   c) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 17.

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu
    Kodeksu cywilnego,
jest zawór za wodomierzem głównym.
2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości
    gruntowej Odbiorcy
odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci
    i instalacji oraz odpowiedzialności –
jest granica nieruchomości
    gruntowej.
3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej, obejmującej przyłącze będące
    w posiadaniu 
 Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału
    odpowiedzialności, w przypadku   
lokalizacji studzienki rewizyjnej na
    terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy  
odprowadzającego ścieki -
    znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu
    Odbiorcy usługi
dostarczającego ścieki, miejscem rozdziału sieci
    i odpowiedzialności jest miejsce połączenia  
sieci kanalizacyjnej 
    z przyłączem.

Rozdział VII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 18.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom informacji
    dotyczących 
występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę
   i odprowadzaniu ścieków oraz awarii  
 urządzeń wodociągowo -
   kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może
    nastąpić bez uprzedniego
zawiadomienia Odbiorców w przypadkach,
    gdy występują warunki stwarzające zagrożenie
dla życia, zdrowia
    i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług w szczególności:
    1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w
        wodę lub 
odprowadzania ścieków,
     2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla
          życia, zdrowia lub  
środowiska. Dziennik Urzędowy Województwa
          Opolskiego Nr 80 - 4976 - poz. 2406.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2,Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców, Burmistrza Głuchołaz i Państwową Inspekcję Sanitarną.

                                                              § 19.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 4 dni przed planowanym terminem.

                                                              § 20.

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

                                                               § 21.

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach, określonych w art. 8 ustawy.

                                                       Rozdział VIII 
                     Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę
                                        
i odprowadzania ścieków

§ 22.

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierza oraz urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Przedsiębiorstwo winno zapewnić niezawodne działanie i utrzymanie wodomierza głównego.

§ 23.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:
1) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia 
     
pomiarowego, w tym o   zerwaniu plomby,
2) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć
   
 wpływ  na działanie sieci. 

                                                              § 24.

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody  i odprowadzanie ścieków.

                                                             § 25.

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

                                                              § 26.

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy
i niepowodujący pogorszenia jakości usług
świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności Przedsiębiorstwa,       
a w szczególności do:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość
     wystąpienia awarii, 
skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody
     w sieci wodociągowej na skutek m.in.
cofnięcia się wody z instalacji
     wodociągowej, powrotu ciepłej wody
lub wody z instalacji centralnego
     ogrzewania,
2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na
    warunkach określonych 
odrębnymi przepisami,
3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń
    funkcjonowania sieci 
kanalizacyjnej,
4) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu
     prawidłowego ustalania 
 opłat za odprowadzanie ścieków,
5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza
    kanalizacyjnego  
wyłącznie w celach określonych w warunkach
    przyłączenia do sieci oraz pisemnej umowy
   
zawartej z Przedsiębiorstwem,
6) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania
    Przedsiębiorstwu terenu  
w celu usunięcia awarii lub kontroli działania 
    urządzeń pomiarowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych i przył

     Rozdział IX 
Standardy obsługi Odbiorców usług
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 27.

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi,
a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

                                                               § 28.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania, na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy, pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych
Regulaminem oraz zawartych w taryfie.

                                                               § 29.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ inspekcji sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 30.

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub
    przerw w dostawach   
wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną
    reklamację w terminie trzech dni od dnia
zaistnienia nieprawidłowości.
2. Reklamacja powinna zawierać:
    1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
    2) przedmiot reklamacji,
 
   3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 
   4) zgłoszenie roszczenia,
 
   5) numer i datę umowy,
    6) podpis Odbiorcy.
4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia
     oraz ewidencji
w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak
     niż w terminie 14 dni
od dnia jej wniesienia.
6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
    Odpowiedź winna
 zawierać:
    1) nazwę Przedsiębiorstwa,
    2) powołanie podstawy prawnej,
 
   3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania
        reklamacji,
    4) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym
         trybie,
    5) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego
         Przedsiębiorstwo, z podaniem
 zajmowanego przez niego stanowiska.
7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części,
     odpowiedź
na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i
     prawne.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia
    Odbiorcę o wyniku
rozpatrzenia.
9. Zaliczenie odszkodowania na poczet przyszłych należności może
     nastąpić jedynie na wniosek
Odbiorcy usługi. Dziennik Urzędowy
     Województwa Opolskiego Nr 80 - 4977 –
poz. 2406-2407

Rozdział X 
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

 § 31.

1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu
    Przedsiębiorstwa
dokonywany jest w miejscach uzgodnionych 
    z Przedsiębiorstwem.
2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na
    podstawie umowy.

                                                                § 32.

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe, z sieci będącej
w posiadaniu Przedsiębiorstwa, zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
 
                                                                § 33.

1. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane
    są za okresy kwartalne.
2. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń
     wodociągowych, którymi 
woda jest dostarczana dla innych Odbiorców
     jednostka straży pożarnej przekazuje 
niezwłocznie Przedsiębiorstwu
    informacje o ilości pobranej wody.

Rozdział X
Przepisy końcowe 

§ 34.

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póżn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

                                                                § 35.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do nieodpłatnego udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego Regulaminu.

§ 36.

 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr L/315/02 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 37.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVIII/288/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.

                                                               § 38.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 39.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

     Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała

Telefon alarmowy
77 439 19 32
Szukaj na stronie
Zapisz się do Newslettera

Diamenty Forbesa

"Wodociągi" Spółka z o.o. w Głuchołazach